خدمات ۴PL

بدلیل فعالیتهای مداوم و روزمره مورد نیاز زنجیره تامین، غالبا شرکتهای ذینفع امکان دید وسیعتر در رابطه به ورورد به حوزه های تازه از نظر جغرافیایی و نیز یکپارچه سازی فرایند فروش و ارائه خدمات را نخواهند داشت. شرکت کیلا با تیم تخصصی در حوزه فناوری و مشاوره در زمینه خدمات توزیع مویرگی این امکان را در اختیار شرکتها قرار خواهد داد.

فهرست