چشم انداز کیلا :

– شریک تجاری منتخب تامین کنندگان، برای فـروش و توزیع محصولاتشان و کارفـرمای منتخب نیـروی کار برتر ایران جهت رشد و شکوفایی توانمندی هایشان

ماموریت کیلا :

– ماموریت ما ارائه خدمات پخش با استانداردهای جهـانی است تا بتوانیم به عنوان شریک تجاری معتمد، انعطاف پذیر و کارا سناخته شویم.

ارزشهای کیلا :

– سلامت کاری، صداقت و یکپارچگی
– تعهد و مسئولیت پذیری
– اشتیاق و احساس مسئولیت
– تاثیرگـذاری مثبت در جامعه
– شناسایی، رشد و شکوفایی توانمندیها
– حس مالکیت و توسعه استعدادها

فهرست