مدیر عامل

علی مرزبان

مدیر ارشد برنامه ریزی و
توسعه کسب و کار

ارسلان صفری

مدیر ارشد عملیات

محمد صادق عسکریان

مدیر ارشد فناوری اطلاعات

مهدیه فرزانه

مدیر ارشد حسابرسی مدیریت

المیرا شهبازی

فهرست